נוהל חזרה לארגון לאחר השעיה

ליצירת קשר:

נוהל חזרה מהשעיה מארגון מורי היוגה

הנוהל נוסח עבור מצבים בהם ועדת האתיקה מצאה לנכון להפעיל את סנקציית ההשעיה מהארגון.

 

  1. בתום תקופת ההשעיה שהוגדרה, רשאי/ת המורה לפנות בכתב לארגון מורי היוגה בבקשה לשוב כחבר/ה מן המניין.

 

  1. לאחר הפניה י/תזומן המורה למפגש עם יו”ר הארגון ונציגים/ות מהועדות השונות. מטרת המפגש הינה לקיים שיח על התהליך שעבר/ה, על האופן שבו י/תתנהל בהמשך ועל התנאים הנדרשים על מנת שהפרת הקוד האתי לא תישנה.

 

  1. ארגון מורי היוגה יהיה רשאי לערוך בדיקה כי המורה קיים/מה את החלטת ועדת האתיקה בעניינו/בעניינה ובמידה והחלטת ועדת האתיקה לא קוימה, תשקול ועדת האתיקה משמעות הדבר, לרבות קביעת סנקציה מתאימה.

 

  1. לאחר אישור בקשתה/ו יידרש/תידרש המורה כמובן להסדיר את התשלום כנהוג.

 

  1. במידה ומדובר במורה המכשיר מורים אחרים עליה/ו להוסיף לפנייתו בכתב בקשה לוועדה הפדגוגית להכיר בקורס המורים שלה/ו מחדש. הכרה זו תכלול הגשה של סילבוס מפורט. הוועדה תדון בפרטי הקורס, תוודא ששולבו בו ספציפיות ככל שנדרשו על ידי ועדת האתיקה בעניינו/עניינה של המורה. הועדה הפדגוגית תוכל לזמן את המורה לפגישה במידת הצורך על מנת לאשר את הקורס.

 

  1. יש להקפיד על ביצוע כל התנאים שהוצבו במסגרת סנקציית ההשעיה ביחס לחזרת המורה לחברות בארגון כפי שנוסחו בהחלטת ועדת האתיקה.