תקנון ארגון מורי היוגה בישראל

ליצירת קשר:

שם העמותה: ארגון מורי היוגה בישראל

(בלועזית – THE ISRAELI YOGA TEACHERS’ ASSOCIATION)
עמותה שלא למטרות רווח, המשמשת ארגון גג ומייצגת מורים מכל השיטות והזרמים.

 1. מטרות הארגון

  1.1 קידום היוגה בארץ, שיפור המעמד והדימוי של מורי היוגה בקרב הציבור הישראלי
  1.2 קידום מקצועי של מורי היוגה ע”י ייזום, עידוד וההכוונה בלימודי יוגה, ארגון השתלמויות מקצועיות, כנסים וסדנאות עם מיטב המורים מהארץ והעולם
  1.3 קביעת סטנדרטים מקצועיים להסמכת מורים להוראת היוגה
  1.4 ייצוג בפני גופים ומוסדות ציבוריים (כנסת, ממשלה, ראשויות ציבוריות וכו’)
  1.5 ארגון ביטוח מקצועי לחברי הארגון
  1.6 ייצוג וקידום שיתוף הפעולה בין מורי היוגה בארץ ומרכזי יוגה וארגונים אחרים בעולם

 2. חברות בארגון

  2.1 על כל חבר לשלם דמי חבר שנתיים כפי שיקבעו ע”י הועד המנהל
  2.2 כל אדם כשיר להתקבל לעמותה כחבר
  2.3 מורים ליוגה המוכרים על ידי הארגון יתקבלו כ”מורה חבר”
  2.4 אדם שאיננו מורה יתקבל כחבר מן השורה
  2.5 תשלום דמי החבר יקנו זכאות לחברות של שנה ממועד התשלום
  2.6 עלות דמי החבר הינה 220 ₪
  2.7 הוועד המנהל ראשי להחליט על הנחות בדמי החבר

 3. הפסקת חברות תחול בתנאים הבאים:

  3.1 במתן הודעה בכתב 30 יום מראש לועד המנהל על הפסקת חברות
  3.2 אי תשלום דמי החבר במועד. במידה ועברה למעלה משנה ממועד תשלום דמי החבר האחרון, לא ייחשב האדם כחבר הארגון עד לחידוש התשלום
  3.3 הועד המנהל יהיה רשאי לבטל חברות במקרה של התנהגות בלתי הולמת את אופי הארגון ומטרותיו
  3.4 במות חבר ובחבר שהוא תאגיד – בגמר פירוקו
  3.5 ערעורים: כל החלטה על הפסקת חברות ע”י הועד המנהל, ניתנת לערעור ע”י החבר בפני האסיפה הכללית

 4. מוסדות העמותה

  4.1 אסיפה כללית
  4.2 ועד מנהל ויו”ר הועד/הארגון
  4.3 ועדה פדגוגית
  4.4 ועדת ביקורת
  4.5 ועדת בחירות

 5. האסיפה הכללית

  5.1 מועדים לכינוס האסיפה
  5.1.1 אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לפחות אחת לשנה
  5.1.2 סדר יומה, מקום וזמן כינוסה ייקבעו על-ידי הועד המנהל
  5.1.3 הועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, וכן עליו לעשות זאת לפי דרישה בכתב של וועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה
  5.2 תפקידי האסיפה הכללית
  5.2.1 לבחור מתוך משתתפיה יו”ר האסיפה אשר ינהל את האסיפה, לא בחרה האסיפה ביושב ראש מסיבה כלשהי, יכהן כיושב ראש האסיפה יושב ראש הועד המנהל
  5.2.2 לקבל דו”ח על פעולות הועד המנהל של העמותה ולהתוות דרך פעילותו לעתיד
  5.2.3 לאשר את מאזן העמותה
  5.2.4 לבחור מבין חבריה את הועד המנהל ויו”ר העמותה, ועדה פדגוגית וועדת הביקורת
  5.2.5 האסיפה הכללית רשאית להחליט על תשלום החזר לכיסוי הוצאות לחברי הוועד, באם החליטה שיש לשלם שכר, תקבע את גבה השכר
  5.2.6 לדון בכל עניין אחר המובא לדיון בפניה, לפי החלטה מראש של הועד המנהל
  5.3 הצבעה
  5.3.1 באסיפה הכללית יהיה לכל חבר קול אחד וההצבעה תהיה אישית
  5.3.2 ניתן להשתתף בהצבעה באמצעות ייפוי כוח
  5.4 רוב
  5.4.1 החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות רגיל של המצביעים אם אין בחוק זה או בתקנון הוראה אחרת לעניין זה
  5.5 פרוטוקול: בכל אסיפה כללית ינוהל פרוטוקול, הפרוטוקול יחתם בידי יו”ר האסיפה, ומשנחתם יהווה ראיה באשר לתוכנו ולכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.
  5.6 מניין
  5.6.1 אסיפה כללית לא תפתח אם לא נכחו לפחות 25% ממספר חברי העמותה: היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים
  5.6.2 לא נתכנס המניין האמור תוך 30 דקות מהזמן הנקוב בהזמנה יראו את האסיפה כנדחית, והיא תתקיים מיד בתום 30 דקות באסיפה נידחית זו, יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט יהיה מספרם אשר יהיה
  5.7 החלטות: החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב קולות של המצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן. היו הקולות שקולים, רשאי יושב ראש האסיפה להכריע.
  5.8 שינוי התקנון: העמותה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטת האסיפה הכללית ברוב של שני שלישים מכלל המורים הנוכחים בשעה שידון הסעיף המועמד לשינוי.
  5.9 בחירות לוועד המנהל
  5.9.1 כארבעה שבועות לפני מועד הכינוס השנתי ושבועיים לפני מועד הבחירות תתכנס ועדת הבחירות
  לשם הפצת מידע מוקדם על הכינוס השנתי ופרסום שמות המועמדים
  5.9.2 מועמדים: קריטריון הותק של המועמדים – ותק החברים המועמדים לכל התפקידים יהיה מינימום של שש שנים בהוראה פעילה כמורה מוסמך ליוגה וארבע שנות חברות בארגון
  5.9.3 כחודש לפני הבחירות יפורסם דף מידע בנוגע לבחירות העתידות להתקיים, דף המידע יכלול פרטים באשר לתאריך, מיקום ונוהל והודעה על הגשת מועמדות לתפקידים בועדות השונות, הגשת המועמדות היא באופן אישי או בלתי אישי בהסכמת המועמד
  5.9.4 רשימת המועמדים תיסגר כשלושה שבועות לפני הבחירות, כשבועיים לפני מועד הבחירות תשלח לחברים רשימת המועמדים לבחירה לועדות השונות באסיפה הכללית וכמו כן פירוט סדר היום
  5.9.5 נוהל הבחירות: הבחירות ינוהלו על ידי ועדת הבחירות. מועמד יבחר לתפקיד רק בהסכמתו ובנוכחותו באסיפה.

 6. מבנה ותפקוד הארגון

  6.1 לארגון יהיו ועד מנהל, ועדה פדגוגית, ועדת ביקורת, ועדת בחירות אשר יבחרו אחת לשנה באסיפה הכללית
  6.2 הועד המנהל – יורכב מ- 3-5 חברים, מתוכם יבחר יו”ר העמותה
  6.3 ועדה פדגוגית – תורכב מ-3-5 חברים
  6.4 ועדת ביקורת – תורכב מ- 2 חברים
  6.5 ועדת בחירות – תורכב מ- 3 חברים

 7. הועד המנהל

  7.1 הועד המנהל יורכב מ 3-5 חברים, מתוכם יבחר יו”ר העמותה
  7.2 הועד ינהל את עניני העמותה ויהיה מוסמך להפעיל את כל סמכויות העמותה ולעשות כל פעולה עבורה
  7.3 חבר וועדה אשר לא יופיע בכ- 80% מהמפגשים בפרק זמן של 6 חודשים, תיפסק אוטומאטית חברותו בוועדה (ימונה מועמד אחר במקומו ע”י הוועד המנהל וזאת עד כינוס האסיפה הכללית)

 8. תקופת כהונה

  8.1 הועד המנהל יכהן מהיבחרו באסיפה הכללית ועד שאסיפה כללית אחרת תבחר ועד חדש, חבר הועד היוצא יוכל להיבחר לועד החדש
  8.2 בסמכות הועד המנהל להזמין חברים מתנדבים –אד הוק (“פרויקטורים”) לועדות לצורך קידום פרויקטים נקודתיים
  8.3 יו”ר הועד/העמותה יוכל להציע מועמדותו לתקופת כהונה נוספת בהמשך לתקופת כהונתו הראשונה

 9. השלמת הוועד

  9.1 נתפנה מקומו של חבר הוועד, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר אחר של העמותה לכהן כחבר הוועד עד לאסיפה הכללית הקרובה, עד למינוי כזה רשאים הנותרים או הנותר להמשיך לפעול כועד
  9.2 חבר הועד שנבצר ממנו למלא את תפקידיו, רשאים הנותרים או הנותר למנות חבר עמותה למלא את מקומו עד שישוב למלא את תפקידיו

 10. ישיבות הועד

  10.1 הועד רשאי להסדיר בעצמו את מועד ישיבותיו, ההזמנה להן, המניין ודרך ניהולן
  10.2 הועד המנהל יתכנס לפחות 8 פעמים בשנה ויקבל החלטותיו ע”י רוב הנוכחים בישיבה, ניתן לערוך התייעצויות באמצעי התקשורת

 11. החלטות

  11.1 החלטות הועד יתקבלו ברוב קולות המצביעים, החלטת כל חברי הועד פה אחד, יכול שתתקבל גם לא בישיבת הועד, אלא בטלפון

 12. פרוטוקול

  12.1 הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו

 13. ועדה פדגוגית

  13.1 ועדה פדגוגית תורכב מ-3-5 חברים
  13.1.1 יו”ר לעבר של הארגון
  13.1.2 מורים בעלי ותק וידועים בציבור המורים ליוגה
  13.1.3 נציג המורים המכשירים מורים
  13.2 הועדה תקבע תקנים וסטנדרטים למורים המכשירים מורים ולתוכניות להכשרת מורים
  13.3 כמו כן הועדה תקבע תכנים להשתלמויות מקצועיות, ידרש אישור הועדה לפרסום פעילויות של חברי העמותה בדף הקשר של הארגון

 14. תהליך ההכרה בקורסים להכשרת מורים ליוגה

  14.1 ארגון מורי היוגה בישראל יתן הכרה לפתיחת בי”ס למורים ליוגה רק למי שיעמוד בסטנדרטים שנקבעו ויאושר ע”י הועדה הפדגוגית
  14.2 בתי הספר הקיימים כיום יתבקשו לאשר את הסכמתם לעמוד בדרישות כדי להמשיך לקבל את הכרת הארגון
  14.3 הארגון יקיים קשר רציף עם הנהלות בתי הספר המאושרים על ידו ויוכל במקרים חריגים לבטל את הכרתו
  14.4 תלמיד המסיים בהצלחה את מסלול הכשרתו בבית ספר המאושר ע”י הארגון יוכל להירשם כחבר מורה בארגון

 15. תהליך ההכרה

  15.1 הגשת תכנית הלימודים לאישור
  15.2 ראיון אישי למנהל/מרכז הקור.
  15.3 הכרה בסיום המחזור הראשון והגשת טפסי משוב

 16. ועדת ביקורת

  16.1 הועדה תורכב מ-3 חברים, מתוכה יבחר יו”ר, הועדה תבקר את פעולות הועד המנהל
  16.1.1 יו”ר הועדה אחראי לכנסה לפחות אחת לשישה שבועות
  16.1.2 הועדה תקבע תשלום הוצאות לחברי הועד המנהל
  16.1.3 הועדה תבקר את הפעילויות בכלל לרבות הפעילות הכספית של הארגון ואת המאזן הכספי בכל עת
  16.1.4 הוועדה תגיש דו”ח על פעילות הארגון אחת לארבעה חודשים

 17. השתתפות בישיבות הועד

  17.1 נציג ועדת ביקורת ישתתף במהלך השנה לפחות ב- 6 מישיבות הועד המנהל
  17.2 לקראת האסיפה הכללית, הועדה תקיים ישיבה משותפת עם הועד המנהל והגזבר בנושא כספים ומאזן לצורך הצגתם באסיפה

 18. נכסים לאחר פירוק

  18.1 פורקה העמותה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלו לעמותה אחרת בעלת מטרות דומות